ارت

Earthing system-ارت الکترود صفحه­ای (چاه ارت):

در مناطق و شرايطي كه فضا و سطح كافي براي احداث الكترود هاي سطحي نباشد

و بتوان در عمق حفاري نمود مي توان از الكترود صفحه اي استفاده كرد.

در اين نوع الكترود ، يك صفحه هادي(ترجيحا از جنس مس يا فولاد مس اندود)

در قطر يك چاه قرار مي گيرد و مي تواند با زمين ارتباط الكتريكي برقرار سازد.

اين نوع الكترود فقط در شرايطي توصيه مي شود كه سطح كافي يا شرايط مورد نياز براي اجراي زمين سطحي موجود نباشد.

اصول اجرايي:

– حفاري چاه بايستي تا رسيدن به رطوبت نسبي و مطلوب ادامه يابد.

نکته: در شرایطی که محدودیت حفاری وجود دارد بایستی تدابیری جهت تزریق مصنوعی آب با استفاده از لوله اتخاذ شود

– الكترود صفحه اي در قعر چاه و بايستي بصورت قائم قرار داده شود.

– فاصله لبه بالايي صفحه از سطح زمين نبايد كمتر از 1.5 متر باشد.

– جهت ايجاد سطح تماس بيشتر مي توان از مواد كاهنده در اطراف صفحه استفاده نمود، بطوريكه حداقل cm 10 از بالا و پايين صفحه را در بر گيرد. در مورد چگونگی استفاده و انتخاب مواد کاهنده، در بخش 1-3 ، توضیحاتی آورده شده.

– اتصال سيم زمین با صفحه بايستي توسط جوش حرارتي و مطابق با بخش 1-4 باشد. اتصال بايستي حداقل در دو نقطه انجام شود، بدین ترتیب که در وسط صفحه، اتصال از نوع جوش حرارتی بوده و جهت استحكام مكانيكي سيم ، بايستي با استفاده از بست (كرپي) مسي يا گالوانيزه،  سیم را از یک یا دو طرف نقطه جوش، به صفحه متصل نمود.