اصول برندسازی

یکی از اولین و مهمترین مسائلی که در فرآیند برندسازی همواره باید به آن توجه ویژه داشت، ایجاد شفافیت در تمامی بخش هاست. زمانی که ماموریت برند شما واضح و شفاف باشد، بایدها و نبایدهای برندتان برای همگان تعیین شده باشد، احساسی که قرار است مشتریانتان از به یاد آوردن برند شما در ذهنشان ایجاد شود