بازاریابی دیجیتالی

دیجیتال مارکتینگ
دیجیتال مارکتینگ

دیجیتال مارکتینگ دیجیتال مارکتینگ – بازاریابی دیجیتال -digital marketing شامل :
تبلیغات برای هدایت ترافیک پرداخت شده به وب سایت شما ،

جایی که افراد می توانند پیشنهادات شما را ببینند و بازاریابی از طریق ایمیل برای پیگیری مخاطبان

خود اطمینان حاصل کنید که آنها همچنان به راه حل های مورد نظر خود می پردازند.

دیجیتال مارکتینگ فرایندی ست که بدون انسان طراح آن غیر قابل تصور است .

گمان و باور ما اینست که بدون عامل انسانی هوشمند و طراح ، استفاده از ابزارهایی

که بر بستر اینترنت در اختیار ما قرار میگیرند به خودی خو نافذ نیستند . تفاوت نگرش ما

نسبت به سایر عزیزان در همین نکته است : ما به نقش دانش و اگاهی و عامل انسانی پر بها میدهیم .

عمیقا باور داریم که تکنولوژی و ابزار در اختیار انسان عامل و سازنده کارآمد و برا میباشند .