برندینگ: معرفی کتاب

برندینگ: معرفی کتاب
برندینگ: معرفی کتاب

کتاب برند ماندگارنوشته جرمی میلر کتابی متمایز

در برندینگ است که به‌صورت کاربردی و عملی

برندینگ را موردبررسی قرار داده است.

جرمی میلر به کارآفرینان نشان می دهد که چگونه موفق شوند

زیرا این کار را خودش در شرکت خودش انجام داده است. ”

کتاب برندینگ