صاعقه گیر اکتیو

صاعقه گیر اکتیو
صاعقه گیر اکتیو

سيستم صاعقه گیر اکتیو – Active lightning arrester – صاعقه گیر – اکتیو – نيمبوس ،

بارهاي الکتريکي با پلاريته مخالف نسبت به صاعقه ساتع مي کند . دراين حالت سيستم ،

جريان صاعقه را جذب کرده و نقطه اصابت را بسيار دور تر از ساختمان ايجاد مي کند که

نتيجه آن ايجاد يک فضاي حفاظتي بزرگتر نسبت به ميله ساده است . در مجموع صاعقه گير

نيمبوس داراي مزاياي بسياري بوده و در مقايسه با سيستمهاي غيرفعال(passive) نيز مقرون به صرفه است