صاعقه گیر پسیو

صاعقه گیر پسیو
صاعقه گیر پسیو

 

صاعقه گیر پسیو– Passive lightning arrester – صاعقه گیر – پسیو 

شرايط جوي ايجاد صاعقه:

تحت شرايط اتمسفريک ، بارهاي درون ابر ،

يونيزه شده و از يکديگر جدا مي شوند .، بدين صورت که بارهاي منفي

به سمت پائين ابر حرکت کرده و بارهاي مثبت به سمت بالاي ابر مي روند

و يا بر عکس و پتانسيل الکتريکي درون ابر به حدود ميليون ولت مي رسد .

در سطح زمين نيز در يک شرايط مشابه ، اين اثر با پلاريته مختلف ايجاد مي شود .

صاعقه گیر پسیو- Passive ميدان الکتريکي بين قسمت پائين ابر و سطح زمين بسيار شديد گشته و يک تخليه الکتريکي ايجاد مي گردد که حاصل آن ،جريان رو به پائيني مي باشد .و قتي اين جريان تخليه به سطح زمين مي رسد ، يک جريان با بارهاي مثبت رو به بالا ايجاد مي نمايد. وقتي اين دو جريان با يکديگر برخورد مي کنند ، مدار تخليه بسته گشته و   جريان تخليه ای بين 10 تا  200KA توليد مي شود .