صاعقه گیر

 

صاعقه گیر
صاعقه گیر

 

صاعقه گير  صاعقه گیر – Lightning arrester – صاعقه – Lightning  بايد  ساير نقاط موجود ساختمان  را مورد حفاظت قرار دهد

و وظيفه آن ، جلوگيري از برخورد صاعقه به ساختمان و تخليه

جريان صاعقه به زمين است . جهت نصب بايد به اين نکات

توجه داشت : قرار دادن صاعقه گير برروي دکل مربوطه –  استفاده از يک يا چند هادي مياني يک گيره تست براي هر هادي مياني جهت اندازه گيري مقاومت زمين فاصله هادي مياني از اجسام فلزي بايد 2 متر باشد سيستم زمين جداگانه براي هر هادي مياني هم پتانسيل سازي چاههاي ارت .