برند شخصی

با توجه به آگاهی افراد امروزه خیلی از افراد شروع به کارآفرینی کرده اند و برند خود را می سازند.