محصولات ارت و صاعقه گیر

صاعقه گیر
صاعقه گیر


صاعقه گیر – ارت – Lightning arrester -Earth –  حفاظت در برابرصاعقه : Lightning arrester -Earth

براي ايجاد يک حفاظت مناسب ، نياز به مجهز شدن با دو نوع حفاظت هستيم .:

حفاظت خارجي در برابر اصابت مستقيم صاعقه با استفاده از يکي از سه سيستم زير :

صاعقه گير

سيستم سيم هوايي

سيستم مش

حفاظت داخلي در برابر اضافه ولتاژ حاصل از صاعقه در مجاورت يا برروي هادي هاي شبکه الکتريکي می باشد . حفاظت خارجي و داخلي نيازمند يک سيستم زمين مناسب جهت تخليه جريانات صاعقه است .