مدیریت صحیح برند

اگر شما به عنوان یک مدیر برند Brand Manager در حال خواندن این مقاله هستید، بهتر از هر شخص دیگری از مسئولیت های سنگین مدیریت برند Brand Management و مدیر برند بودن خبردارید.

اینکه پیام برند و هویت آن در کلیه فعالیت های برند ( از فعالیت های بازاریابی گرفته تا تمامی فعالیت های درون سازمانی) در میان کارکنان برند، شرکت های بازاریابی که با آنها در زمینه تحقق هرچه بهتر فعالیت های بازاریابی برندتان همکاری دارید، و نیز از همه مهمتر مشتریان به درستی بیان شود، کار آسانی نیست.